Lượt truy cập: 139863

BẢNG GÍA PHÂN BÓN

STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Russia hạt TPHCM 21/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
2 Kali Israel hạt TPHCM 21/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
3 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 21/11/2018 8.600 đã có Vat đ/kg
4 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 21/11/2018 8.600 đã có Vat đ/kg
5 Ure Indo hạt trong TPHCM 21/11/2018 7.950 đã có Vat đ/kg
6 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 21/11/2018 8.700 đã có Vat đ/kg
7 Kali Russia hạt TPHCM 20/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
8 Kali Israel hạt TPHCM 20/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
9 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 20/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
10 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 20/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
11 Ure Indo hạt trong TPHCM 20/11/2018 7.950 đã có Vat đ/kg
12 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 20/11/2018 8.700 đã có Vat đ/kg
13 Kali Russia hạt TPHCM 15/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
14 Kali Israel hạt TPHCM 15/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
15 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 15/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
16 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 15/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
17 Ure Indo hạt trong TPHCM 15/11/2018 8.000 đã có Vat đ/kg
18 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 15/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
19 Kali Russia hạt TPHCM 14/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
20 Kali Israel hạt TPHCM 14/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
21 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 14/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
22 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 14/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
23 Ure Indo hạt trong TPHCM 14/11/2018 8.150 đã có Vat đ/kg
24 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 14/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
25 Kali Russia hạt TPHCM 13/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
26 Kali Israel hạt TPHCM 13/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
27 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 13/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
28 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 13/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
29 Ure Indo hạt trong TPHCM 13/11/2018 8.150 đã có Vat đ/kg
30 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 13/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
31 Kali Russia hạt TPHCM 12/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
32 Kali Israel hạt TPHCM 12/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
33 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 12/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
34 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 12/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
35 Ure Indo hạt trong TPHCM 12/11/2018 8.100 đã có Vat đ/kg
36 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 12/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
37 Kali Russia hạt TPHCM 08/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
38 Kali Israel hạt TPHCM 08/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
39 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 08/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
40 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 08/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
41 Ure Indo hạt trong TPHCM 08/11/2018 8.100 đã có Vat đ/kg
42 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 08/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
43 Kali Russia hạt TPHCM 07/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
44 Kali Israel hạt TPHCM 07/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
45 Ure Cà Mau hạt đục TPHCM 07/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
46 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 07/11/2018 8.800 đã có Vat đ/kg
47 Ure Indo hạt trong TPHCM 07/11/2018 8.100 đã có Vat đ/kg
48 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 07/11/2018 8.900 đã có Vat đ/kg
49 Kali Russia hạt TPHCM 05/11/2018 7.200 đã có Vat đ/kg
50 Kali Israel hạt TPHCM 05/11/2018 7.300 đã có Vat đ/kg